Sherbime Financiare Ofron sherbime Auditimi, Konsulenca, Ndertim i planit te llogarive Kontabel etj. Tirana

Financial Services 09/01/2020 23:06 Post ID: 1591


Payment

By Agreement

City - Zone Tirana - Ministria e jashte/Pazari i ri/Shkolla e kuqe
Address Rruga e Barrikadave, Tirana, Albania - Maps
Reads 289

 📊Crowe Al

✅ Ju ofron klientëve të saj shërbimet e mëposhtme


💠 Auditime statutore të pasqyrave financiare 

💠 Auditime, dhënie sigurie dhe shërbime të lidhura mbi pasqyra të tjera financiare të ndryshëm nga pasqyrat vjetore për kompanitë tregtare dhe jo tregtare

💠 Auditime menaxheriale dhe të performancës

💠 Vlerësime, matje dhe çmuarje të tjera kontabël

💠 Konsulenca, këshilla biznesi që synojnë përmirësimin e performancës së sistemeve kontabël të biznesit dhe raportimin e të dhënave për drejtimin

💠 Regjistrime dhe shërbime kontabël e të raportimit financiar, mujore, tremujore dhe vjetore

💠 Shërbime dhe këshilla tatimore dhe konsulenca të tjera në fushën fiskale;
 
💠 Ndërtimin e planit të llogarive kontabël dhe asistencë në zbatimin e tij bazuar në nevojat e biznesit

💠 Hartimi i rregullave të brendshme të shoqërive tregtare, të përgjithshëm dhe të specializuara për departamentet e kontabilitetit e të auditimit të brendshëm

 💠Veprimtari mbikëqyrëse në lidhje me kontabilitetin e raportimin financiar dhe raportimin frekuent të mangësive për drejtimin

💠 Trajnime në kontabilitet (bazuar në standardet lokale dhe ndërkombëtare), në auditim (bazuar në standardet ndërkombëtare), në rregullat tatimore e të funksionimit të shoqërive tregtare dhe në  fusha të tjera relevante për anëtarët e stafit të firmes dhe të stafit të klienteve

💠 Rishikime të pasqyrave financiare

đź’  Hartim planesh biznesi, parashikime dhe prospekte

💠  Këshilla biznesi


📍 Adresa: Rr. Brigata VIII P.8/1, Ap.14, Tirana, Albania

📲 Per me teper informacion na kontaktoni ne numrin tone te telefonit!