Rregullat dhe Kushtet e Perdorimit

Marreveshja e Anetaresimit

Faqa jone respekton Ligjin Nr.9887, date 10.3.2008 te Kuvendit te Shqiperise per Mbrojtjen e te Dhenave Personale. Anetaret bien dakort te sillen me etike, ndershmeri dhe konform ligjeve. Ne nuk mund te lejojme asnje forme abuzimi, e cila per pasoje do te coje ne nderprerje te komunikimit te informacioneve. Eshte ne pergjegjesine e cdo individi te perdore sherbimin tone ne menyre te drejte, duke respektuar privatesine e te tjereve si dhe autoresine e tyre. Eshte pergjegjesi e anetareve nese publikojne informacione dhe/ose te dhena te tjereve apo prej te tjereve pa lejen e tyre. Ne ju ftojme te na beni me dije, nese gjykoni per raste te komunikimeve te anetareve te pa pergjegjshem. Personat qe perdorin fyerje ne menyre te perseritshme, nuk do te lejohen te marrin pjese ne faqen tone. Ne mund tju dergojme nje paralajmerim, nje pezullim te perkohshem, pezullim pa limit ose largim perfundimtar nga faqa si dhe sherbimet e saj ne rastet kur:
a) haset shkelje e kesaj marreveshje,
b) pamundesi per te verifikuar vertetesine e informacioneve qe na jepni, ose
c) nese ne gjykojme se veprimet tuaja cojne ne pengesa ligjore per ju, perdoruesit e tjere ose ne.
d) kur objektivat tuaja nuk shkojne ne harmoni me objektivat e faqes, konkurencen e lire, interesat tona.

1. Mbrojtja e privatesise
Me regjistrimin ne sistem ju miratoni termat dhe kushtet e meposhtme. Ne nuk mbajme pergjegjesi nese te dhenat tuaja perdoren nga pale te treta dhe nga faqa jone per qellime te burimeve njerezore, statistikore, tregtare, sherbime publike, reklamimi, marredhenie me publikun, analizimi, perpunimi te metejshem, etj.
Te gjitha informacionet e portalit tone jane mbledhur ne database-n tone, e cila lokalizohet ne kompani hostingu ligjerisht te licensuara, madje edhe pas "Caktivizimit te llogarise tuaj" mund te arkivohen per arsye teknike dhe ligjore.
Log-et e server-it dhe te dhena te tjera mund mblidhen per qellime teknike, sigurie etj. Ne mund te shperndajme informacion per perdoruesit e sistemit nese kerkohet te veproje keshtu nga ligji ose nese nje shperndarje e tille eshte e domosdoshme per tiu pergjigjur thirrjes ne gjyq, urdherit te gjykates, ose proceseve te tjera ligjore.
Personat/kompanite e regjistruara ne sistem mbajne vete pergjegjesine e vertetesise se te dhenave qe jane ne sistem.
Ne punojme ne cdo moment per te mundesuar nje sistem sa me te sigurte dhe te perditsuar ne menyre qe te krijojme nje platforme te sigurte.


2. Te dhenat tuaja
Ne mbledhim te dhenat tuaja me kontaktetet adresat tuaja te e-mail-it per qellime si dergim i e-maileve konfirmuese, njoftime marketingu, njoftimeve periodike nga portali yne apo njoftime nga palet e treta sipas ligjeve ne fuqi dhe njoftimin per publikimin e njoftimeve me interes per ju.
Punedhenesit: Duke aprovuar dhe derguar nje njoftim ju autorizoni faqen tone https://www.njoftime.al te komunikoje informacione lidhur me njoftimin anetareve per qellim te shit-blerjes apo te plotesimit me kandidate .Gjithashtu ju na autorizoni qe njoftimit te shperndahet ne rrjetet sociale si dhe te partnereve tane.
Per te siguruar te dhenat tuaja dhe vertetesine e informacionit, https://www.njoftime.al ruan te drejten e verifikimit te cdo njoftimi para dhe pas shpalljes zyrtare ne portal.
Punekerkuesit: Duke aplikuar per nje pune, ju autorizoni https://www.njoftime.al te furnizoje informacionin tuaj autoriteteve punedhenese. Informacioni qe do tju jepet do te perfshije CV-ne tuaj dhe/ose te dhenat per kontakt. Nga ky moment, eshte pergjegjesi e punedhenesit dhe publikuesit te njoftimit te trajtoj sipas ligjeve ne fuqi te dhenat personale te kandidatit. Keto te dhena nuk lejohet te tjetersohen pa miratimin paraprak te kandidatit.

2.1-Ligji per Mbrojtjen e te Dhenave Personale
Ligji per Mbrojtjen e te Dhenave Personale perkufizon te dhena sensitive ato te dhena qe kane te bejne me origjinen racore ose etnike, mendime politike, anetaresimin ne sindikata, besimin, fetar ose filozofik, denimin penal si dhe te dhena per shendetin dhe jeten seksuale. https://www.njoftime.al nuk kerkon zakonisht nga klientet apo perdoruesit e sherbimeve te saj informacion mbi te dhena sensitive, por ne rast se ajo do te mbledhe te dhena te tilla ato do te perdoren ne perputhje me Ligjin per Mbrojtjen e te Dhenave Personale. Duke u bazuar ne llojin e aktivitetit qe ne kryejme dhe per nje sherbim sa me cilesor, ne mund te shperndajme te dhenat sensitive me furnizuesit dhe nen-kontraktuesit tane per te mbajtur te dhenat tuaja te perditesuara.

3. Cookies
https://www.njoftime.al mund te perdore cookies per te mbledhur informacion teknik per te dhena te caktuara statistikore dhe perdorim te sherbimeve ne faqen e internetit. Informacioni teknik i mbledhur mund te perfshije adresen e protokollit (IP) qe perdoret per te lidhur kompjuterin ose pajisjen tuaj ne internet, informacionin tuaj te identifikimit, llojin e shfletuesit dhe versionin, vendosjen e zones se kohes, llojet dhe versionet e shfletuesit, sistemin operativ dhe platformen etj.
Ne faqen tone, mund te mblidhen informacione nga operatore te tjere si Google(Analytics, search console etj.) dhe Facebook, te certifikuar sipas standarteve nderkombetare qe kryesisht sherbejne per te matur dhe zhvilluar performancen e faqes.

4. Rregullorja e publikimit te njoftimeve
https://www.njoftime.al perpiqet te garantoj eksluzivitetin e njoftimeve te publikuara. Pra, aplikojme parimin i pari ne publikim, i pari ne te drejte. Personat, Agjensite, agjentet apo private(perfshire sekser) te cilet publikojne te njejtin njoftim, qe eshte hedhur me pare nga ai apo nje tjeter mund te ndershkohen per dublikimin e njoftimit. Stafi i faqes ruan te drejten e lejimit te dublikimit ne raste te vecanta dhe kategori te vecanta qe trajtohen ne menyre individuale sipas marrveshjes midis paleve.(Jane lejuar dublikime ne rastin kur publikuesi i pare nuk ka kontrate eksluzive dhe publikuesi i dyte i ka bere vete fotot dhe i ka eksluzive) Pra, dublikimi i njoftimit MUND (jo gjithmone per cdo rast) te lejohet nga stafi yne nese ju keni foto eksluzive per kategori te vecanta si sektori Imobiliar. Nese fotot jua dergon pronari i prones, kerkoni me pare ne faqe nese eshte hedhur ky njoftim ose duhet ta pyesni nese keto foto i ka derguar ne agjensi te tjera dhe nese po, kerkoni qe te beni fotot vete ose tju dergoj foto te tjera eksluzive. Silljani situaten qe ju nuk perdorni foto qe perdorin agjensite e tjera.

5. E Drejta e Pronesise Intelektuale
a-) Jane pronesi intelektuale gjithe elementet e sitit https://www.njoftime.al (perfshire tekstet ,imazhet,fotot,html,php code dhe kode te tjera, punime te mbrojtura nga e drejta e autorit qe perdoren ne https://www.njoftime.al nga pale te treta. Anetaret nuk mund te rishesin shperndajne ,publikojne,riprodhojne ose krijojne derivate te tjera, ose te lejojne persona te tjere te kene akses ose te perdorin sherbimet e https://www.njoftime.al nepermjet llogarise dhe fjalekalimit te tyre per qellime qe nuk shkojne ne linje me kete rregullore,perndryshe ata do te jene te detyruar te kompesojne fitimin e munguar te https://www.njoftime.al per demin e shkaktuar ,perfshire dhe shpenzimet gjyqesore ne rast se ceshtja zgjidhet nga nje gjykate si dhe shpenzimet e avokatit mbrojtes.
b-) Te gjitha asetet,mbi sitin dhe te drejtat personale ,perfshire sherbimet,informacionin,te drejtat e autorit,trademarks,subdomains,si dhe cdo material ose prone intelektuale ne pronesi te https://www.njoftime.al,te gjitha te drejtat mbi informacionin komercial ,jane te rezervuara .
c-) Anetari pranon ,deklaron dhe merr persiper ti permbahet dhe te zbatoje rregullat per sa i perket perdorimit te emrit dhe logos se https://www.njoftime.al

6. Opinioni juaj
Per ne eshte shume e rendesishme cilesia dhe sherbimi ndaj klientit, ndaj ne mirepresim opinionin tuaj ne lidhje me sa me siper, ndaj ju lutemi na kontaktoni ne e-mail nese keni sugjerime ose komente. Ne mund te ndryshojme kete dokument here pas here, duke u bazuar ne komentet tuaja dhe nevojave tona per reflektimin korrekt te te dhenave dhe praktikave te aplikuara.


7. Kjo mardhenie mund te prishet me vullnetin e paleve. https://www.njoftime.al rezervon te drejten e prishjes se mardhenies pa qene e detyruar te jap nje motiv/shkak.

- Ndihme dhe kontakte
Per pyetje dhe pergjigje mund te na shkruani ne [email protected]


{footerextra}