Rregullat dhe Kushtet e Perdorimit

Marreveshja e Anetaresimit

Faqa jone respekton Ligjin Nr.9887, date 10.3.2008 te Kuvendit te Shqiperise per Mbrojtjen e te Dhenave Personale. Anetaret bien dakort te sillen me etike, ndershmeri dhe konform ligjeve. Ne nuk mund te lejojme asnje forme abuzimi, e cila per pasoje do te coje ne nderprerje te komunikimit te informacioneve. Eshte ne pergjegjesine e cdo individi te perdore sherbimin tone ne menyre te drejte, duke respektuar privatesine e te tjereve si dhe autoresine e tyre. Eshte pergjegjesi e anetareve nese publikojne informacione dhe/ose te dhena te tjereve apo prej te tjereve pa lejen e tyre. Ne ju ftojme te na beni me dije, nese gjykoni per raste te komunikimeve te anetareve te pa pergjegjshem. Personat qe perdorin fyerje ne menyre te perseritshme, nuk do te lejohen te marrin pjese ne faqen tone. Ne mund tju dergojme nje paralajmerim, nje pezullim te perkohshem, pezullim pa limit ose largim perfundimtar nga faqa si dhe sherbimet e saj ne rastet kur:
a) haset shkelje e kesaj marreveshje,
b) pamundesi per te verifikuar vertetesine e informacioneve qe na jepni, ose
c) nese ne gjykojme se veprimet tuaja cojne ne pengesa ligjore per ju, perdoruesit e tjere ose ne.
d) kur objektivat tuaja nuk shkojne ne harmoni me objektivat e faqes, konkurencen e lire, interesat tona.

1. Mbrojtja e privatesise
Me regjistrimin ne sistem ju miratoni termat dhe kushtet ne kete faqe. Te dhenat tuaja mund perdoren nga shoqeria jone apo shoqeri partnere per qellime ne te cilat aktiviteti yne operon dhe/ose te burimeve njerezore, statistikore, tregtare, sherbime publike, reklamimi, marredhenie me publikun, analizimi, perpunimi te metejshem, etj.
Te gjitha informacionet e portalit tone jane mbledhur ne database-n tone, e cila lokalizohet ne kompani hostingu ligjerisht te licensuara, madje edhe pas "Caktivizimit te llogarise tuaj" mund te arkivohen per arsye teknike dhe ligjore.
Log-et e server-it dhe te dhena te tjera mund mblidhen per qellime teknike, sigurie etj. Ne mund te shperndajme informacion per perdoruesit e sistemit nese kerkohet te veproje keshtu nga ligji ose nese nje shperndarje e tille eshte e domosdoshme per tiu pergjigjur thirrjes ne gjyq, urdherit te gjykates, ose proceseve te tjera ligjore.
Personat/kompanite e regjistruara ne sistem mbajne vete pergjegjesine e vertetesise se te dhenave qe jane ne sistem. https://www.njoftime.al ruan te drejten e verifikimit per cdo informacion te mundshem qe gjendet ne platforme.
Ne punojme ne cdo moment per te mundesuar nje sistem sa me te sigurte dhe te perditsuar ne menyre qe te krijojme nje platforme te sigurte.


2. Te dhenat tuaja personale, te dhenat per publikim dhe te tjera!
Ne mbledhim te dhenat tuaja me kontaktetet adresat tuaja te e-mail-it per qellime si dergim i e-maileve konfirmuese, njoftime marketingu, njoftimeve periodike nga portali yne apo njoftime nga palet e treta sipas ligjeve ne fuqi dhe njoftimin per publikimin e njoftimeve me interes per ju.
Punedhenesit: Duke aprovuar dhe derguar nje njoftim ju autorizoni faqen tone https://www.njoftime.al te komunikoje informacione lidhur me njoftimin anetareve per qellim te shit-blerjes apo te plotesimit me kandidate .
Per te siguruar te dhenat tuaja dhe vertetesine e informacionit, https://www.njoftime.al ruan te drejten e verifikimit te cdo njoftimi para dhe pas shpalljes zyrtare ne portal.
Punekerkuesit: Duke aplikuar per nje pune, ju autorizoni https://www.njoftime.al te furnizoje informacionin tuaj autoriteteve punedhenese. Informacioni qe do tju jepet do te perfshije CV-ne tuaj dhe/ose te dhenat per kontakt. Nga ky moment, eshte pergjegjesi e punedhenesit dhe publikuesit te njoftimit te trajtoj sipas ligjeve ne fuqi te dhenat personale te kandidatit. Keto te dhena nuk lejohet te tjetersohen nga palet e 3-ta pa miratimin paraprak te kandidatit.
2.1-Ligji per Mbrojtjen e te Dhenave Personale
Ligji per Mbrojtjen e te Dhenave Personale perkufizon te dhena sensitive ato te dhena qe kane te bejne me origjinen racore ose etnike, mendime politike, anetaresimin ne sindikata, besimin, fetar ose filozofik, denimin penal si dhe te dhena per shendetin dhe jeten seksuale. https://www.njoftime.al nuk kerkon zakonisht nga klientet apo perdoruesit e sherbimeve te saj informacion mbi te dhena sensitive, por ne rast se ajo do te mbledhe te dhena te tilla ato do te perdoren ne perputhje me Ligjin per Mbrojtjen e te Dhenave Personale. Duke u bazuar ne llojin e aktivitetit qe ne kryejme dhe per nje sherbim sa me cilesor, ne mund te shperndajme te dhenat sensitive me furnizuesit dhe nen-kontraktuesit tane per te mbajtur te dhenat tuaja te perditesuara.
2.2-Shperndarja e te dhenave tuaja ne pale te 3-ta
Duke pranuar rregullat dhe kushtet ne kete faqe ju na jepni te drejten qe te dhenat tuaja mund te transferohen apo publikohen edhe ne pale te treta. Psh. Publikimi i njoftimeve tuaja ne rrjete sociale, portale partnere etj.

3. E Drejta e Pronesise Intelektuale
a-) Jane pronesi intelektuale gjithe elementet e sitit https://www.njoftime.al (perfshire tekstet ,imazhet,fotot,html,php code dhe kode te tjera, punime te mbrojtura nga e drejta e autorit qe perdoren ne https://www.njoftime.al nga pale te treta. Anetaret nuk mund te rishesin shperndajne ,publikojne,riprodhojne ose krijojne derivate te tjera, ose te lejojne persona te tjere te kene akses ose te perdorin sherbimet e https://www.njoftime.al nepermjet llogarise dhe fjalekalimit te tyre per qellime qe nuk shkojne ne linje me kete rregullore,perndryshe ata do te jene te detyruar te kompesojne fitimin e munguar te https://www.njoftime.al per demin e shkaktuar ,perfshire dhe shpenzimet gjyqesore ne rast se ceshtja zgjidhet nga nje gjykate si dhe shpenzimet e avokatit mbrojtes.
b-) Te gjitha asetet,mbi sitin dhe te drejtat personale ,perfshire sherbimet,informacionin,te drejtat e autorit,trademarks,subdomains,si dhe cdo material ose prone intelektuale ne pronesi te https://www.njoftime.al,te gjitha te drejtat mbi informacionin komercial ,jane te rezervuara .
c-) Anetari pranon ,deklaron dhe merr persiper ti permbahet dhe te zbatoje rregullat per sa i perket perdorimit te emrit dhe logos se https://www.njoftime.al

4. Cookies
https://www.njoftime.al mund te perdore cookies per te mbledhur informacion teknik per te dhena te caktuara statistikore dhe perdorim te sherbimeve ne faqen e internetit. Informacioni teknik i mbledhur mund te perfshije adresen e protokollit (IP) qe perdoret per te lidhur kompjuterin ose pajisjen tuaj ne internet, informacionin tuaj te identifikimit, llojin e shfletuesit dhe versionin, vendosjen e zones se kohes, llojet dhe versionet e shfletuesit, sistemin operativ dhe platformen etj.
Ne faqen tone, mund te mblidhen informacione nga operatore te tjere si Google(Analytics, search console etj.) dhe Facebook, te certifikuar sipas standarteve nderkombetare qe kryesisht sherbejne per te matur dhe zhvilluar performancen e faqes.

5. Rregullorja e publikimit te njoftimeve
Bie dakort me rregullat e publikimit te njoftimeve dhe do te qendroj vazhdimisht i informauar rreth perditesimeve te mundeshme.

6. Opinioni juaj
Per ne eshte shume e rendesishme cilesia dhe sherbimi ndaj klientit, ndaj ne mirepresim opinionin tuaj ne lidhje me sa me siper, ndaj ju lutemi na kontaktoni ne e-mail nese keni sugjerime ose komente. Ne mund te ndryshojme kete dokument here pas here, duke u bazuar ne komentet tuaja dhe nevojave tona per reflektimin korrekt te te dhenave dhe praktikave te aplikuara.


Rregullat e publikimit te njoftimeve

1. Objektivat dhe qellimet
https://www.njoftime.al eshte nje platforme online dhe nepermjet kesaj platforme publikojme ne internet njoftime me interes per aktivitete komerciale, individ dhe profesionist. Njerezit perdorin sherbimet tona per te ofruar/gjetur mundesi biznesi, zgjidhje te nevojave, per tu lidhur me njerez te tjere dhe per te gjetur informacion. Objektivi yne eshte ofrimi i sherbimit cilesor, i thjeshte per tu perdorur, i qarte dhe i kuptueshem per nje publik te gjere. Qellimi yne eshte qe nepermjet kesaj platforme njerzit te arrijne nje komunikim sa te mire dhe te shpejte drejt paleve me interes.

2. Publikimi i njoftimit
Pasi te jeni anetaresuar ne https://www.njoftime.al ju do te pajiseni me nje llogari e cila aksesohet nepermjet e-mail dhe paswordit. Me ane te llogarise se krijuar ju do te keni mundesine te dergoni dhe publikoni njoftime sipas mundesive qe platforma ofron. Duke klikuar dergo njoftim, ju hapet mundesia e plotesimit te formularit per dergimin e njoftimit. Pasi te dergoni njoftimin, stafi e kontrollon dhe nese eshte ne perputhje me rregulloren e publikon (pervec rasteve te llogarive me publikime atutomatike, pa kontrollin e stafit.) Pasi njoftimi publikohet, publikuesi mund te marr kontaktet e deshituara. Njoftimi pervec kesaj platforme mund te shperndahet edhe ne platforma te tjera ne te cilat faqa ka bashkepunim dhe ka dhene autorizim. Ne te kundert, cdo ri-shperndares gjendet ne shkelje ligjore.

3. Kohezgjatja e publikimit te njoftimit
https://www.njoftime.al ju jep mundesine e publikimit te njoftimit online per te pakten 2 muaj. Pas ketij afati, nuk percaktohet nje date fikse e fshirjes(sepse abonimet mund te jene te ndryshme per cdo njoftim dhe afatet nuk mund te percaktohen). Publikuesi mund te vendos ta fshije njoftimin ne cdo moment qe deshiron. Fshirja e njoftimit ruhet ne databasen e platformes per te pakten 2 muaj. Me pas mund te fshihet pergjithmone.

4. Kosto e publikimit te njoftimit
https://www.njoftime.al aplikon cmime fikse dhe variabel. Cmimet fikse jane per llogarite e abonimit me baze mujore ose kosto e rifreskimit te njoftimeve etj.. Ketu mund te gjeni listen e cmimeve. Cmimet variabel jane per vendosjen e njoftimit te gozhduar ne cdo faqe te kategorise qe perllogaritet nga sistemi ne menyre automatike. Per te perdorur kete sherbim duhet te keni kredit ne llogari ose mund ta bej stafi yne per ju.

5. Menyrat e pageses
https://www.njoftime.al eshte shoqeri tregetare e regjistruar ne Qendren Tregetare te Biznesit ne Republiken e Shqiperise.
Format e pagesave jane:
a. Online me karte krediti
b. Ne sportelet bankare duke bere derdhje ne llogarine e shoqerise (Ju duhet fature dhe/ose IBAN i shoqerise)
c. Transferte Bankare nga E-banking
d. Para ne dore(cash) e. Tjeter. nese parashikohet.

6. Rregullorja e publikimit te njoftimeve ne sektorin imobiliar
https://www.njoftime.al perpiqet te garantoj eksluzivitetin e njoftimeve te publikuara ne platforme. Pra, aplikojme parimin i pari ne publikim, i pari ne te drejte per eksluzivitetin e njoftimit. Personat, Agjensite, agjentet apo private(perfshire sekser) te cilet publikojne te njejtin njoftim(prone), qe eshte hedhur me pare nga ai apo nje tjeter mund te ndershkohen per dublikimin e njoftimit(paralajmerim, ose perjashtim nga faqa per nje kohe me ose pa limit). Stafi i faqes ruan te drejten e lejimit te dublikimit ne raste te vecanta dhe kategori te vecanta qe trajtohen ne menyre individuale sipas marrveshjes midis paleve. (Jane lejuar dublikime ne rastin kur kemi te bejme me agjensi imobiliare dhe publikuesi i pare i prones nuk ka kontrate eksluzive me pronarin dhe publikuesi i dyte i ka bere vete fotot dhe i ka eksluzive) Pra, dublikimi i njoftimit MUND (jo gjithmone per cdo rast) te lejohet nga stafi yne per agjensite imobiliare, nese kane foto eksluzive per kategori te sektori Imobiliar. Nese fotot e njoftimit jua dergon pronari i prones, kerkoni me pare ne faqe nese eshte hedhur ky njoftim ose duhet ta pyesni pronarin e prones nese keto foto i ka derguar ne agjensi te tjera dhe nese po, kerkoni qe te beni fotot vete ose tju dergoj foto te tjera eksluzive.
Per te evituar bllokimin e llogarise ekzistojne paketa me pagese per te cilat mund te informoheni ne listen e cmimeve te https://www.njoftime.al.
Cfare nuk lejohet ne postimet e sektorit imobiliar:
A- Nuk lejohet dublikimi i njoftimeve
B- Nuk lejohet vendosja e numrit te telefonit apo kontakte te tjera jashte pozicionit te lejuar. Psh. nuk lejohet vendosja e kontakteve ne foto, titull apo pershkrim.
C- Nuk lejohet vendosja e fotove qe nuk kane lidhje me objektin e publikuar.
D- Nuk lejohet vendosja e url per te peshkuar vizitor.
E- Nuk lejohet vendosja e fotove nga publikuesit me nje cilesi shume te dobet apo qe nuk jane orientuese per vizitorin e interesuar.
F- Nuk lejohet publikimi i pronave qe kane probleme ligjore, nuk jeni te autorizuar ti publikoni, jane te sekuestrauara apo kane probleme me ligjin dhe nuk mund te tjetersohen.
G- Nuk lejohet hapja e disa llogarive per te perfituar falas apo vendosja e te dhenave ne menyre te rreme per te manipuluar sistemin.


7. Rregullorja e publikimit te njoftimeve ne sektorin e punesimit
https://www.njoftime.al lejon kompanite apo perfaqesuesit e tyre te regjistrohen dhe te publikojne njoftime per vende vakante te punesimit. Pasi te publikohet njoftimi, kompanite mund te marrin aplikime sipas preferencave te tyre. https://www.njoftime.al rezervon te drejten e verifikimit te vertetesise se njoftimit ne cdo moment. Eshte ne pergjegjesine e publikuesit trajtimi i aplikimeve dhe te dhenave sipas parashikimeve ligjore.

8. Ndryshime dhe Perditesime
Kjo rregullore, mund te ndryshoj dhe perditesohet per tu pershtatur me:
A- Lligjet e Republikes se Shqiperise.
B- Zhvillimeve te tregut dhe pershtatja me te.
C- Interesat dhe strategjite tona te biznesit dhe/ose grupet e kompanive ku bejme pjese.


9. Prishja e marrveshjes
Kjo mardhenie mund te prishet me vullnetin e paleve. https://www.njoftime.al rezervon te drejten e prishjes se mardhenies ne cdo moment pa qene e detyruar te jap nje motiv/shkak.

- Ndihme dhe kontakte
Per pyetje dhe pergjigje klikoni ketu ose mund te na shkruani ne [email protected]

{footerextra}