Oferta Pune ne Tirane, Profesioni Speciaist finance , Me eksperience, Pagesa Me Marreveshje. Tirane

Oferta Pune 21/07/2023 19:38 Post ID: 156354


Pagesa

Me Marreveshje

Pozicioni
Financier/e
Speciaist finance, Eksperienca Pune: Me eksperience
👷 Pune Full-Time/Kohe te plote i Brendshem
Arsimi Minimal Bachelor
Preferohet mosha E Pa Percaktuar
Qyteti - Zona Tirane - Rruga e Elbasanit/Ambasada USA
Adresa Rruga Pasho Hysa Tirane,Shqiperia - Harta
Lexime 453

❗ Detyrat:

Regjistron faturat e shitje dhe blerjes;
Raporton cdo mosperputhje te konstatuar ne fatura dhe situacione;
Kontabilizon shpenzimet sipas qendrave te kostos;
Kontrollon dhe kontabilizon deklaratat doganore dhe perpunon çmimin fundor per magazine;
Raporton llogarine e parapagimeve per furnizime dhe ndjek mbylljen e tyre sipas kontrates me nenkontraktoret;
Perpunon raportin e kreditoreve sipas faturave te papaguara;
Kordinon me inxhinieret drejtues te kantiereve per faturat e blerjes dhe i merr ne dorezim;
Sistemon dokumentacionin financiar sipas rregullave te percaktuara ne Rregulloren e Arkiv-Protokollit;
Harton raportin e debitoreve dhe raporton cdo dite gjendje, arketime;
Harton raportin e shitjeve te projektit sipas afateve: ditore, javore, mujore;
Merr pjese ne analizen e ofertave per kontraktimet;
Harton listen e faturave per FSHU dhe UKT, pergatit pagesat e tyre;
Mban regjistrin e AAGJ, perditeson ndryshimet dhe llogarit amortizimin;
Kordinon informacionin e blerjeve dhe daljeve nga magazina me Menaxherin e Projektit per efekt te perfshirjes ne situacionin e shitjes;
Pergatit rakordimet mujore te kreditoreve sipas procedures se miratuar;
Kontabilizon veprimet bankare çdo dite dhe raporton gjendje banke;✅ Kritere:

Diplome Master ne Finance, Kontabilitet, Administrim Biznes, Ekonomiks.
Aftesi te mira organizative dhe te menaxhimit te kohes;

Njohuri te Legjislacionit Fiskal. Njohja me legjislacionin e ndertimit do te ishte nje avantazh;
Perdorues i programit Financa 5.
Njohes i programeve baze kompjuterike si paketa Microsoft Office.
Aftesi shume te mira te gjuhes Angleze.


💲 Perfitime:
Paga:
- Kandidatet me eksperience 1-3 vite ne kete pozicion : 500.00-700.00 Euro/muaj (neto).
- Kandidatet me eksperience mbi 3 vite ne kete pozicion : 700.00-1000.00 Euro/muaj (neto).

💸 Rivleresim page:
Çdo vit bazuar ne performancen personale te punonjesit, behet rivleresimi i pages per çdo punonjes ne kompani, duke percaktuar pagen per vitin e ardhshem.


💶 Bonuse te tjera:
1. Bonuse per performance te jashtezakonshme gjate vitit;
2. Trajnime profesionale brenda dhe jashte vendit;
3. Bonus ne fund te vitit per performancen e punes;
4. Rivleresim page çdo vit bazuar ne performancen e punes.