Sherbime Financiare “Crowe Al” Tirane Tirane

Sherbime Ekonomike dhe Financiare 09/01/2020 23:06 Post ID: 1591


Pagesa 100 Euro
Qyteti - Zona Tirane - Ministria e jashte/Pazari i ri/Shkolla e kuqe
Adresa Rruga e Barrikadave, Tirana, Albania - Harta
Lexime 69

Crowe Al ju ofron klientëve të saj shërbimet e mëposhtme


 • Auditime statutore të pasqyrave financiare 

  Auditime, dhënie sigurie dhe shërbime të lidhura mbi pasqyra të tjera financiare të ndryshëm nga pasqyrat vjetore për kompanitë tregtare dhe jo tregtare

  Auditime menaxheriale dhe të performancës

  Vlerësime, matje dhe çmuarje të tjera kontabël

  Konsulenca, këshilla biznesi që synojnë përmirësimin e performancës së sistemeve kontabël të biznesit dhe raportimin e të dhënave për drejtimin

  Regjistrime dhe shërbime kontabël e të raportimit financiar, mujore, tremujore dhe vjetore

  Shërbime dhe këshilla tatimore dhe konsulenca të tjera në fushën fiskale;
   
  Ndërtimin e planit të llogarive kontabël dhe asistencë në zbatimin e tij bazuar në nevojat e biznesit

  Hartimi i rregullave të brendshme të shoqërive tregtare, të përgjithshëm dhe të specializuara për departamentet e kontabilitetit e të auditimit të brendshëm

  Veprimtari mbikëqyrëse në lidhje me kontabilitetin e raportimin financiar dhe raportimin frekuent të mangësive për drejtimin

  Trajnime në kontabilitet (bazuar në standardet lokale dhe ndërkombëtare), në auditim (bazuar në standardet ndërkombëtare), në rregullat tatimore e të funksionimit të shoqërive tregtare dhe në         fusha të tjera relevante për anëtarët e stafit të firmes dhe të stafit të klienteve

  Rishikime të pasqyrave financiare

  Hartim planesh biznesi, parashikime dhe prospekte

 • Këshilla biznesi.
 • -
 • Adresa:
 • Rr. Brigata VIII P.8/1, Ap.14, Tirana, Albania
Anetari ID: 4

photo

Njoftimi ID: 1591